tryoutgids.nl
   
   Zoek en BoekSpelregels

Spelregel 1
Hotelbon Marketing BV, hierna te noemen Hotelbon brengt de Try-out Hotelbon Voucher op de markt, samen met de Try-out Gids, welke een geheel vormen en niet kunnen worden opgesplitst.

Spelregel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
van Hotelbon alsmede op elk gebruik van de Try-out Hotelbon Voucher, de Try-out Gids en op elke boeking door de gebruiker gedaan.

Spelregel 3

Volgens de Hotelbon formule kan er gratis in hotels worden overnacht met de restrictie dat ontbijt en diner in het hotel worden besteed. De Try-out Hotelbon Voucher geeft aan twee personen het recht op een gratis tweepersoons hotelkamer, gedurende 3 aaneengesloten nachten in 1 hotel dat in de Try-out Gids is opgenomen; het is echter ook mogelijk – in overleg met de hotelier – om voor 2 en zelfs in enkele gevallen voor 1 overnachting te kiezen. Voorwaarde voor gebruik is, dat een minimum bedrag (in de Tryout Gids vermeld en door het hotel vastgesteld) aan ontbijt en diner (tenzij anders vermeld) ter plaatse wordt besteed. Dit is exclusief extra’s als wijn, aperitieven, sigaretten, enz. De minimumbestedingen zijn per persoon en per dag vermeld.

Spelregel 4

a. Boekingen voor de hotels dienen via de website www.tryoutgids.nl of de speciale reserveerlijn (0900-7557557) te geschieden. Hotelbon draagt voor boekingen geen enkele verantwoordelijkheid en/ of aansprakelijkheid.
b. Boekingen worden door het hotel alleen bevestigd indien en voor zover het hotel kamers beschikbaar heeft.

Spelregel 5

De rekening van het hotel dient bij vertrek te worden voldaan. Als het hotel dit wenst, kan het hotel een vooruitbetaling of een aanbetaling bij boeking en/ of aankomst verlangen.

Spelregel 6

1. De inhoud van de Try-out Gids wordt door Hotelbon met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die
Hotelbon niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.
2. Hotelbon is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor afwijking van de in de Try-out Gids vermelde gegevens en ook niet voor
drukfouten. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van hotels en de voorwaarden waaronder hotels aanbieden zijn mogelijk.
3. Hotelbon garandeert op basis van de Hotelbon formule geen boekingen bij de in de gids vermelde
hotels.
4. Hotelbon is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Try-out Hotelbon Voucher en de Try-out Gids.
5. Hotelbon kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld - uit hoofde waarvan dan ook – ter zake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie.

Spelregel 7

Een boeking dient door de gebruiker nagekomen te worden. Annulering van boekingen dient uiterlijk dertig dagen voor datum waartegen geboekt is schriftelijk te geschieden bij het hotel. Bij niet of
niet- tijdige annulering kan het hotel het minimaal per dag te besteden bedrag als hierboven onder 3 dan wel de kamerprijs in rekening brengen voor het aantal dagen dat daadwerkelijk is geboekt.

Spelregel 8

Hotelbon is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Spelregel 9

Elke rechtsverhouding tussen Hotelbon en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag alsmede en voor zover mogelijk van enig ander relevant bestaand of toekomstig bestaand verdrag wordt uitgesloten.

Spelregel 10

Op alle overeenkomsten van Hotelbon alsmede op gebruik van de Try-out Hotelbon Voucher en op elke boeking door de gebruiker gedaan, zijn verder van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotelbon Marketing BV, gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177287.

Selecteer hotels in Nederland


 

Nieuwsbrief | Over Tryoutgids.nl | Disclaimer | Contact